Súra 015. Al-Hidžr

15:1   Alif lám rá! Toto jsou znamení Písma a Koránu zjevného.   
15:2   Často si nevěřící budou přát, aby byli odevzdanými do vůle Boží!   
15:3   Nech je být, ať si pojídají, užívají a nadějí klamnou se kojí, vždyť záhy se dozvědí!   
15:4   Nezahubili jsme žádné město, aniž se mu dostalo Písma známého,   
15:5   a žádný národ nemůže způsobit uspíšení ani oddálení termínu svého.   
15:6   Říkají: „Ty, jemuž připomenutí bylo sesláno, věru jsi džinem posedlý!   
15:7   Pročpak k nám nepřivedeš anděly, pravdu mluvíš-li?“   
15:8   My anděly jen k vykonání rozhodnutého sesíláme - a potom nebudou nevěřící k těm, jimž odklad je dán, patřit.   
15:9   My zajisté připomenutí jsme seslali a dobře je umíme ochránit.   
15:10   Již před tebou jsme k stranám dávným posly vyslali,   
15:11   však nepřišel k nim posel žádný, by se mu neposmívali.   
15:12   Takto mu razíme cestu do srdcí hříšníků.   
15:13   A neuvěří v něj, i když se už naplnil obvyklý osud předchozích.   
15:14   A i kdybychom jim bránu nebeskou otevřeli a oni stoupali by k ní,   
15:15   přece by říkali: „Zraky naše byly opity nebo spíše jsme lidé očarovaní!“   
15:16   A na nebi jsme umístili znamení zvěrokruhu a učinili jsme je pro ty, kdo na ně patří, krásnými   
15:17   a ochránili jsme je před všemi satany prokletými -   
15:18   kromě těch, kdož pokradmu naslouchají, však ti jsou pronásledováni plamenem jasně zářícím.   
15:19   A zemi jsme rozprostřeli a rozhodili po ní hory pevně stojící a dali na ní vyrůst každé věci správně vyvážené   
15:20   a připravili jsme na ní potravu pro vás i pro ty, jimž obživu neskýtáte. 

15:21   A není žádné věci, jejíž pokladnice by u Nás nebyly, a sesíláme vám ji jedině v míře stanovené.   
15:22   A poslali jsme větry oplodňující a seslali jsme z nebe vodu, jíž vás napájíme, vždyť vy v zásobě ji nemáte.   
15:23   A jsme to My, kdo život i smrt dáváme, a My sami všeho jsme dědici   
15:24   a dobře známe ty z vás, kdo vpředu kráčí, i ty, kdo vzadu se drží.   
15:25   A Pán tvůj je všechny shromáždí, vždyť On moudrý je, vševědoucí.   
15:26   Stvořili jsme člověka z hlíny suché, vzaté z bláta poddajného,   
15:27   zatímco džiny jsme již dříve vytvořili z ohně prudce spalujícího.   
15:28   A hle, pravil Pán tvůj andělům: „Já smrtelníka stvořím z hlíny suché, vzaté z bláta poddajného,   
15:29   a až jej vyrovnám a vdechnu mu něco z ducha svého, padněte na zem, před ním se klaníce!“   
15:30   A padli před ním uctívajíce jej vespolek andělé všichni,   
15:31   kromě Iblíse, jenž odmítl být mezi uctívajícími.   
15:32   I pravil Bůh: „Iblísi, proč nejsi mezi těmi, kdož klaní se, také ty?“   
15:33   Odvětil: „Nebudu padat na zem před smrtelníkem, jehož jsi z hlíny suché stvořil, vzaté z bláta poddajného!“   
15:34   I pravil Bůh: „Odejdi odsud, neboť jsi věru prokletý!   
15:35   A nechť na tobě prokletí lpí až do dne soudného!“   
15:36   Řekl Iblís: „Pane můj, poskytni mi odklad do dne, kdy budou vzkříšeni!“   
15:37   I pravil Bůh: „Budiž tedy mezi těmi, jimž je odloženo   
15:38   až do dne času stanoveného!“   
15:39   Odpověděl: „Pane můj, za to, žes mne svedl, okrášlím jim vše, co na zemi je, a všechny je uvedu v bloudění,   
15:40   kromě těch, kdož jsou služebníci Tvoji upřímní!“ 

15:41   I pravil Bůh: „Toto je stezka přímá podle mého mínění,   
15:42   a věru nebudeš mít žádnou pravomoc nad služebníky mými, leda nad těmi, kdož tě následují svedeni,   
15:43   a pro ně všechny bude pak peklo místem setkání slíbeného.“   
15:44   A to má sedm bran a u každé brány bude z nich skupina zvláštní.   
15:45   Naopak bohabojní mezi zahradami a u pramenů budou přebývat:   
15:46   „Vstupte do nich s pokojem a bezpečni!“   
15:47   Z hrudí jejich jim veškerou zášť vyrveme a budou na lehátkách bratrsky odpočívat a druh na druha se dívat,   
15:48   žádná starost se jich tam nedotkne a nebudou odtamtud nikdy vyhnáni.   
15:49   Zvěstuj služebníkům Mým, že Já jsem věru odpouštějící i slitovný,   
15:50   avšak že trest Můj bude trest bolestný!   
15:51   A vypravuj jim o hostech Abrahamových,   
15:52   když k němu přišli zdravíce „Mír s tebou!“ a on jim odpověděl: „My věru se vás bojíme.“   
15:53   I pravili: „Neboj se, vždyť my ti přinášíme zvěst radostnou o narození chlapce moudrého!“   
15:54   Otázal se: „Jak byste mi mohli oznamovat takovou zvěst, když na mne již stáří dolehlo? Jménem čeho mi to oznamujete?“   
15:55   Odpověděli: „Oznamujeme ti to jménem pravdy - nebuď tedy z těch, kdo naději ztrácejí.“   
15:56   Pravil: „Kdo jiný ztrácí naději v milosrdenství Pána svého než ti, kdož bloudí?“   
15:57   A pokračoval: „A jaká je tedy vaše záležitost, vyslanci?“   
15:58   Odvětili: „Byli jsme vysláni k lidu hříšnému   
15:59   - kromě rodu Lotova, jejž věru celý zachráníme   
15:60   vyjma ženy jeho, neboť jsme o ní již rozhodli, že bude mezi opozdilými.“ 

15:61   A když vyslanci k rodu Lotovu přišli,   
15:62   pravil Lot: „Věru jste pro mne lidé podezřelí!“   
15:63   Odpověděli: „Nikoliv, my přišli k tobě se slibem, jejž oni v pochybnost brali,   
15:64   a pravdu ti přinášíme a věru jsme pravdomluvní.   
15:65   Vydej se na cestu se svou rodinou v temné části noci a kráčej za nimi! A ať nikdo z vás se neobrací! Jděte tam, kam vám přikázáno!“   
15:66   A sdělili jsme mu tento rozkaz, neboť ten z nich, kdo pozadu zůstane, měl zahuben být ráno.   
15:67   Rozradostněni zprávou přispěchali lidé města onoho   
15:68   a Lot jim pravil: „Toto moji hosté jsou, zneuctění mi tedy nezpůsobte,   
15:69   však Boha se bojte a hanbou mne nepokrývejte!“   
15:70   Pravili: „Což jsme tě nebránili před vším lidstvem?“   
15:71   I zvolal Lot: „Hle, zde dcery mé máte, když už to spáchat chcete!“   
15:72   Při tvém životě, tito lidé věru tápali v opilství svém,   
15:73   však výkřik je uchvátil při východu slunce.   
15:74   A obrátili jsme to město vzhůru nohama a seslali jsme na ně déšť kamenů z hlíny pálené;   
15:75   zajisté je v tom znamení pro pozorovatele bedlivé!   
15:76   A věru ono je na cestě trvalé   
15:77   a zajisté je v tom znamení pro věřící!   
15:78   A také lid Houštin se ukázal nespravedlivým,   
15:79   však pomsta naše na ně dopadla; a jsou ti i oni věru příkladem jasným!   
15:80   Též obyvatelé al-Hidžru vyslance Naše za lháře prohlásili 

15:81   a přinesli jsme jim znamení Své, však oni se odvrátili.   
15:82   V horách si příbytky své, jsouce bezpečni, vysekávali   
15:83   a ozval se zrána nad nimi výkřik jediný   
15:84   a nebylo jim k ničemu to, co si vysloužili.   
15:85   Stvořili jsme nebesa a zemi i vše, co je mezi nimi, jako skutečnost; a hodina neodvratně nastane, odpouštěj tedy odpouštěním krásným,   
15:86   vždyť Pán tvůj je věru stvořitelem i vševědoucím.   
15:87   A již dali jsme ti sedm opakovaných i Korán vznešený,   
15:88   neobracej tedy zrak svůj žádostivě k tomu, co dali jsme některým párům z nich v užívání, nermuť se kvůli nim, ale rozprostři křídla svá nad věřícími   
15:89   a rci: „Já věru jsem varovatel zjevný.“   
15:90   A podobně jsme seslali trest na ty, kdož rozdělují   
15:91   a kteří Korán na části rozkládají.   
15:92   Při Pánu tvém, věru si od nich všech vyžádáme počet   
15:93   z toho, co konali.   
15:94   Ohlas tedy to, co ti bylo přikázáno, a odvrať se od modloslužebníků,   
15:95   Vždyť My stačíme ti proti posměváčkům,   
15:96   kteří vedle Boha ještě jiné božstvo staví, však záhy poznají!   
15:97   A víme již, že hruď tvá je stísněna tím, co říkají,   
15:98   ty však chválu Pána svého oslavuj a buď mezi těmi, kdož na tvář padají,   
15:99   a Pánu svému služ do chvíle, kdy k tobě nepochybně přijde! 

 

Kontakt