Súra 025. Spásné zjevení

25:1   Požehnán budiž ten, jenž seslal spásné zjevení služebníku Svému, aby lidstvu varovatelem byl,   
25:2   ten, jehož je království na nebesích i na zemi a jenž si nevzal pro sebe dítě žádné a společníka žádného ve vládě nemá; a On všechny věci stvořil a každé její osud určil.   
25:3   A přibrali si vedle Něho božstva, která stvořit nic nemohou, leč sama stvořena jsou, která sobě žádnou škodu či užitek způsobit nemohou a ani smrtí ani životem ani vzkříšením nevládnou.   
25:4   A říkají ti, kdož nevěří: „Toto není leč věc padělaná, kterou sám si vymyslil, a jiní mu v tom pomáhali!“ A již tím se dopustili křivdy a klamu!   
25:5   A hovoří dále: „To jsou povídačky starých, které si zapsal a jež ráno i večer jsou diktovány jemu!“   
25:6   Odpověz: „Seslal je ten, jenž tajemství zná nebes i země. A On věru odpouštějící je i slitovný.“   
25:7   A říkají dále: „Co je to za posla Božího, jenž pokrmy pojídá a po trzích chodí. Kdyby mu byl tak poslán anděl nějaký, aby spolu s ním byl varovatelem,   
25:8   anebo kdyby mu byl shozen poklad či měl nějakou zahradu, z níž by se živil!“ A dodávají nespravedliví: „Vždyť jdete jen za očarovaným člověkem!“   
25:9   Pohleď, jaká podobenství ti uvádějí! Bloudí však oni a nejsou schopni správnou cestu najít.   
25:10   Požehnán budiž ten, jenž kdyby chtěl, daroval by ti lepší než vše to - zahrady, pod nimiž řeky tekou, a mohl by ti i zámky postavit.   
25:11   Ba ano, oni Hodinu za lež prohlašuji; však připravili jsme pro ty, kdož za lež Hodinu prohlašují, plamen šlehající;   
25:12   a až spatří jej z místa vzdáleného, uslyší, jak je zuřící a ječící.   
25:13   A až svázáni pospolu na místo úzké budou vhozeni, zvolají: „Přijď sem rychle, ó zničení!“   
25:14   „Nevolejte dnes po zničení jediném, ale volejte po mnohém zničení!“   
25:15   Rci: „Je lepší tohle, či zahrada věčnosti, jež byla bohabojným slíbena a jež pro ně bude odměnou i konečným cílem?“   
25:16   A tam, nesmrtelní, budou mít vše, co si jen přát budou a to slib je vyprošený na Pánu tvém.   
25:17   V den, kdy shromáždí je i ty, které vzývali vedle Něho, řekne Bůh: „Jste to vy, kdož tyto Mé služebníky v blud uvedli, či oni sami z cesty zbloudili?“   
25:18   Odvětí: „Sláva budiž Tobě! Nepříslušelo nám, abychom byli zváni místo Tebe jako ochránci, avšak Tys jim i otcům jich k užívání tolik bohatství dal, že na připomenutí zapomněli a lidmi ztracenými se stali.“   
25:19   A takto za lež prohlásí to, co říkáte, a nebudou schopni vám pomoci ani trest od vás odvrátit. Tomu, kdo z vás nespravedlivý byl, tomu trest veliký dáme okusit.   
25:20   A neposlali jsme před tebou posly žádné, kteří by nebyli pokrmy pojídali a po trzích chodili. A učinili jsme jedny z vás pokušením pro jiné, abychom zjistili, zda neochvějní budete. A Pán tvůj vše bystře pozoruje. 

25:21   A říkají ti, kdož nemají naději na setkání s Námi: „Kdyby k nám byli sesláni andělé či kdybychom uzřeli Pána svého, věřili bychom!“ A zpyšněli v duších svých a povyšovali se velmi domýšlivě.   
25:22   V den, kdy anděly spatří - a ten den nebude pro hříšníky radostnou zvěstí - zvolají: „Přehradu zahrazující postavte mezi nás!“   
25:23   A My posoudíme skutky, které konali, a učiníme z nich prach rozptýlený.   
25:24   V ten den se dostane obyvatelům ráje nejlepšího místa k přebývání a nejkrásnějšího místa k odpočinutí,   
25:25   v den, kdy rozpoltí se nebe i s mračny a andělé sesláním budou sesláni,   
25:26   v ten den bude mít Milosrdný neomezenou vládu; a těžký pro nevěřící to bude den.   
25:27   V ten den si bude nevěřící ruce své hryzat a říkat: „Ó kéž bych se byl ubíral cestou stejnou s poslem!   
25:28   Běda mi, kéž jsem toho a toho za přítele nebral,   
25:29   vždyť on mne věru od připomenutí odvedl poté, co se mi ho dostalo; a satan člověka jen na holičkách nechal!“   
25:30   I řekne posel: „Pane, lid můj pokládal tento Korán za něco, čemu se vyhnout je zapotřebí.“   
25:31   A takto jsme udělali každému proroku nepřítele z hříšníků vzešlého, leč Pán tvůj ti zcela jako vůdce i pomocník stačí.   
25:32   A říkají ti, kdož nevěří: „Kdyby mu byl seslán Korán v jednom celku, uvěřili bychom!“ A sesíláme jej takto, abychom tím posílili srdce tvé, a předčítáme jej s péčí největší.   
25:33   A neuvedou ti nevěřící podobenství žádné, aniž bychom ti k němu přinesli odpověď pravdivou a výklad nejlepší.   
25:34   Ti, kteří shromážděni budou s tvářemi k peklu obrácenými, ti místa nejhorší mít budou a nejdále z cesty sejdou.   
25:35   A dali jsme již kdysi Mojžíšovi Písmo a učinili jsme bratra jeho Áróna poradcem jemu   
25:36   a řekli jsme: „Odeberte se oba k lidu, jenž znamení Naše za lživá pokládá!“ A vyhubili jsme je do samých základů!   
25:37   A podobně jsme lid Noemův, jenž prohlásil posly za lháře, utopili a pro lidi jsme je znamením učinili; a připravili jsme pro nespravedlivé muka bolestná   
25:38   a rovněž pro ´Ádovce Thamúdovce, obyvatele ar-Rassu a četná pokolení, jež mezi nimi byla.   
25:39   A všem těmto jsme podobenství uváděli a všechny jsme zahladili až do úplného zničení.   
25:40   A procházeli nevěřící kolem města, jež bylo zaplaveno deštěm zhoubným. Což nebyli s to je vidět? Ba věru, a přece nedoufají ve vzkříšení! 

25:41   A když tě vidí, jen posměšky si z tebe tropí a říkají: „Je tohle ten, jehož Bůh jako posla vypravil?   
25:42   Vždyť by nás byl málem odvedl od božstev našich, kdybychom nebyli v uctívání jich vytrvalí!“ Však záhy se dozví, až trest spatří, kdo více se z cesty správné odchýlil.   
25:43   Myslíš, že tomu, kdo si vzal jako své božstvo vášeň svou, jsi dozorcem,   
25:44   anebo domníváš se, že většina z nich naslouchá či uvažuje rozumně? Vždyť oni jsou jen jak dobytčata ba ještě dále zbloudili z cesty správné.   
25:45   Což nevidíš, jak Pán tvůj stín prodlužuje? Kdyby byl chtěl, věru by jej byl nehybným učinil; a pak jsme slunce ustanovili jemu vůdcem   
25:46   a potom jej k sobě přitahujeme lehkým uchopením.   
25:47   A On je ten, jenž pro vás noc rouchem učinil a spánek odpočinkem a den učinil vzbuzením.   
25:48   A On je ten, jenž větry vysílá jako hlasatele milosrdenství Svého; a sesíláme z nebe vodu čistou,   
25:49   abychom jí oživili zem mrtvou a napojili to, co jsme stvořili z dobytka a lidí, mírou hojnou.   
25:50   A rozdělujeme ji mezi ně, aby se upamatovali,avšak většina lidí odmítá vše kromě nevěrectví.   
25:51   Kdybychom chtěli, věru bychom byli vyslali varovatele do města každého.   
25:52   Neposlouchej nevěřící, ale pusť se jím proti nim do boje úporného.   
25:53   A On je ten, jenž volně dal téci oběma mořím: jedno sladké a pitné je, druhé slané a hořké. A mezi oběma umístil překážku a přehradu zahrazující.   
25:54   A On je ten, jenž stvořil z vody smrtelníka a učinil mu přímé a přišvagřené příbuzenstvo. A Pán tvůj je všemohoucí.   
25:55   Avšak oni uctívají místo Boha něco, co jim prospívat ani škodit nemůže; a nevěřící je proti Pánu svému (satanovým) pomocníkem.   
25:56   A vyslali jsme tě pouze, abys byl hlasatelem zvěsti radostné a varovatelem.   
25:57   Rci: „Nežádám od vás za to odměnu žádnou, leda aby ten, kdo chce, se ubíral k Pánu svému cestou správnou.“   
25:58   Spolehni se na Živého, jenž neumírá, a oslavuj chválu Jeho; On dostatečným je znalcem hříchů služebníků Svých.   
25:59   Ten, jenž nebesa a zemi a vše, co je mezi nimi, v šesti dnech stvořil a pak na trůnu se pevně usadil - to je Milosrdný! A zeptej se na Něj dobře zpravených!   
25:60   A když se jim řekne: „Padněte na zem před Milosrdným!“, odpovídají: „A co je to Milosrdný? Máme padat na zem jen proto, že ty nám to poroučíš?“ A to vše jen rozmnožuje odpor jejich. 

25:61   Požehnán budiž ten, jenž na nebi znamení zvěrokruhu stvořil a svítilnu tam umístil i měsíc osvětlený.   
25:62   A On je ten, jenž stanovil střídání noci i dne jako znamení pro toho, kdo chce si Boha připomenout, a toho, kdo chce být vděčný.   
25:63   Služebníci Milosrdného jsou ti, kdož pokorně chodí po zemi, a když jsou osloveni lidmi pošetilými,odpovídají: „Mír s vámi!“ -   
25:64   ti, kdož za noci bdí kvůli Pánu svému padajíce na zem i stojíce   
25:65   a kdož hovoří: „Pane náš, odvrať od nás trest pekla, vždyť jeho trest je trýznivý!“   
25:66   - a ono je útočištěm i místem pobytu věru špatným -   
25:67   a ti, kdož při vydáních svých ani nerozhazují, ani neskrblí, leč na střední cestě mezi tím stojí,   
25:68   a kdož nevzývají spolu s Bohem žádná božstva jiná a nezabíjejí duši žádnou, jejíž zabití Bůh zakázal - leda podle práva, a nesmilní. A kdo toto činí, ten hříchu se dopouští,   
25:69   za nějž mu trest zdvojnásoben bude v den zmrtvýchvstání a zůstane v něm věčně ponížený   
25:70   kromě těch, kdož pokání činili, uvěřili a zbožné skutky konali. A takovým Bůh špatné skutky jejich za dobré vymění, vždyť Bůh odpouštějící je a slitovný.   
25:71   A kdokoliv se kál a zbožné skutky konal, ten věru se k Bohu navrátí kajícně.   
25:72   A ti, kdož křivě nesvědčí, a když kolem řečí hnusných jdou, míjejí je důstojně,   
25:73   a ti, kdož k připomenutí znamení Pána svého nezůstávají lhostejní, jako by byli hluší a slepí,   
25:74   a ti, kdož říkají: „Pane náš, dej nám v manželkách našich i potomcích našich oka ochlazení a učiň nás vzorem bohabojným,“   
25:75   takoví odměněni budou komnatami rajskými, neboť trpěliví byli a setkají se tam s pozdravem i přivítáním   
25:76   a budou tam nesmrtelní. A jak krásné to bude místo přebývání a umístění.   
25:77   Rci: „Pán můj se o vás nepostará, nebudete-li jej vzývat; vy však jste již znamení za lež prohlásili a záhy vás postihne trest nevyhnutelný.“ 

 

Kontakt