Súra 026. Básníci - část 2.

26:121   Věru je v tomto znamení, však většina z nich nevěří.   
26:122   A Pán tvůj dozajista je mocný a slitovný.   
26:123   Rovněž ´Ádovci posly za lháře prohlásili,   
26:124   když bratr jejich Húd jim říkal: „Což nebudete bohabojní?   
26:125   Vždyť já posel spolehlivý jsem, k vám vyslaný,   
26:126   Boha se bojte a mne poslouchejte!   
26:127   Nežádám na vás odměnu žádnou, vždyť odměnit mne Pánu lidstva přísluší.   
26:128   Chcete stále stavět na každé výšině znamení jen tak pro pobavení   
26:129   a chcete stále zakládat stavby - hodláte snad být nesmrtelní?   
26:130   A když násilí činíte, jste jak tyrani násilní!   
26:131   Boha se bojte a mne poslouchejte!   
26:132   A bojte se toho, jenž rozmnožil to, co znáte,   
26:133   a vaše stáda vám rozhojnil a vaše syny   
26:134   a také zahrady a prameny!   
26:135   Já pro vás obávám se trestu dne nesmírného!“   
26:136   Odpověděli: „Je nám jedno, zda varuješ nás či zda nejsi varovatelem;   
26:137   vždyť toto je způsob starých -nic jiného -   
26:138   a my potrestáni nebudem!“   
26:139   A za lháře ho prohlásili a my jsme je zahubili. Věru je v tomto znamení, však většina z nich nevěří.   
26:140   A Pán tvůj dozajista je mocný a slitovný. 

26:141   A také Thamúdovci posly za lháře prohlásili,   
26:142   když bratr jejich Sálih jim říkal: „Což nebudete bohabojní?   
26:143   Vždyť já posel spolehlivý jsem, k vám vyslaný,   
26:144   Boha se bojte a mne poslouchejte!   
26:145   Nežádám na vás odměnu žádnou, vždyť odměnit mne Pánu lidstva přísluší.   
26:146   Myslíte, že ponecháni budete v tom, co zde máte, v bezpečí   
26:147   mezi prameny a zahradami,   
26:148   polnostmi a s visícími trsy palmami   
26:149   a že nadále budete vytesávat obydlí v horách domýšlivě?   
26:150   Boha se bojte a mne poslouchejte!   
26:151   Neposlouchejte přestupníků nařízení,   
26:152   kteří na zemi šíří pohoršení a o nápravu se nestarají!“   
26:153   Odpověděli: „Ty věru jsi jen jeden z očarovaných   
26:154   a nejsi leč smrtelník nám podobný. Předveď nám nějaké znamení, jsi-li z pravdomluvných!“   
26:155   I řekl: „Hle, zde je velbloudice, má právo pít v jednom dni a vy máte právo také pít v den určený.   
26:156   Nečiňte jí však nic zlého, ať nestihne vás trest dne nesmírného!“   
26:157   Přesto však žíly jí přeřezali a již nazítří toho věru litovali,   
26:158   neb zachvátil je trest. Věru je v tomto znamení, však většina z nich nevěří.   
26:159   A Pán tvůj dozajista je mocný a slitovný.   
26:160   Též lid Lotův posly za lháře prohlásil, 

26:161   když bratr jejich Lot jim říkal: „Což nebudete bohabojní?   
26:162   Vždyť já posel spolehlivý jsem, k vám vyslaný.   
26:163   Boha se bojte a mne poslouchejte!   
26:164   Nežádám na vás odměnu žádnou, vždyť odměnit mne Pánu lidstva přísluší.   
26:165   Což se chcete jen k mužům z lidstva všeho přibližovat   
26:166   a manželky své, jež pro vás Pán váš stvořil, zanedbávat? Ba, vy věru jste lid přestupníků!“   
26:167   A zvolali: „Jestliže nepřestaneš, Lote, vyhnán budeš vskutku!“   
26:168   I řekl: „Mně se opravdu hnusí vaše počínání.   
26:169   Pane, zachraň mne i mou rodinu před následky toho, co činí!“   
26:170   A jeho i rodinu jeho celou jsme zachránili   
26:171   kromě stařeny jedné, jež byla mezi opozdilými,   
26:172   a potom všechny ostatní jsme zničili   
26:173   a déšť jsme na ně spustili. Jak hnusný to byl déšť pro ty, jež marně jsme varovali!   
26:174   A věru je v tomto znamení, však většina z nich nevěří.   
26:175   A Pán tvůj dozajista je mocný a slitovný.   
26:176   A také lidé Houštin posly za lháře prohlásili,   
26:177   když jim Šu´ajb říkal: „Což nebudete bohabojní?   
26:178   Vždyť já posel spolehlivý jsem, k vám vyslaný,   
26:179   Boha se bojte a mne poslouchejte!   
26:180   Nežádám na vás odměnu žádnou, vždyť odměnit mne Pánu lidstva přísluší. 

26:181   Dávejte míry spravedlivé a nebuďte mezi podvádějícími   
26:182   a važte vahami vyrovnanými   
26:183   a neubírejte lidem z majetku jejich a nebuďte těmi, kdož na zemi pohoršení rozšiřují!   
26:184   Bojte se toho, kdo stvořil vás i pokolení dřívější!“   
26:185   Odpověděli: „Tys věru jen očarovaný   
26:186   a nejsi leč smrtelník nám podobný, a soudíme věru, žes prolhaný.   
26:187   Nech tedy na nás spadnout nebe kus, jsi-li pravdomluvný!“   
26:188   I řekl: „Pán můj o tom, co děláte, dobře ví.“   
26:189   Avšak oni za lháře jej prohlásili a uchvátil je trest dne zamračeného a byl to trest dne nesmírného.   
26:190   A věru je v tomto znamení, však většina z nich nevěří.   
26:191   A Pán tvůj dozajista je mocný a slitovný.   
26:192   . . . A toto je vskutku Pána lidstva seslání,   
26:193   a sestoupil duch spolehlivý s ním   
26:194   na srdce tvé, bys varovatelem byl jedním.   
26:195   A je ve zřetelném jazyce arabském sesláno   
26:196   a je věru v Písmech starých obsaženo.   
26:197   Což není pro ně znamením, že znají je dítek Izraele učenci?   
26:198   A i kdybychom je byli seslali některému cizinci   
26:199   a byl by jim je přednášel, ani tehdy by nebyli věřící.   
26:200   A takto jím pronikáme do srdcí hříšníků, 

26:201   však oni v toto zjevení neuvěří, pokud trest bolestný neuzří,   
26:202   jenž přijde k nim, aniž co tušit budou, znenadání.   
26:203   A tehdy zvolají: „Což nebude nám dán odklad žádný?“   
26:204   Budou si pak ještě přát trestu Našeho uspíšení?   
26:205   Což nevidíš, že dáváme-li jim ještě několik let tohoto světa užívání,   
26:206   že potom dostaví se to, co jim jsme slibovali,   
26:207   a že nebude jim platno nic z toho, co si užívali?   
26:208   Žádné město jsme nezahubili, aniž jsme mu varovatele dali   
26:209   jako připomenutí, a věru jsme žádnou křivdu nespáchali.   
26:210   A nesestoupili s Koránem žádní satani,   
26:211   neb jim to nepřísluší a nejsou toho schopni ani,   
26:212   vždyť zabráněno jim bylo u nebeského trůnu v naslouchání.   
26:213   A spolu s Bohem žádné jiné božstvo nevzývej, abys nebyl z potrestaných,   
26:214   a varuj nejbližší své z příbuzných   
26:215   a rozprostři křídla svá nad těmi, kdož následují tě z věřících.   
26:216   A jestliže tě neuposlechnou, tedy rci: „,Já nejsem za to, co činíte, odpovědný.“   
26:217   A na mocného a slitovného se spolehni,   
26:218   který tě vidí, když k modlitbě se zvedáš   
26:219   a jak mezi klanícími se chováš,   
26:220   vždyť On slyšící je i vševědoucí. 

26:221   Mám vám oznámit, na koho sestupují satani?   
26:222   Sestupují na všechny pomlouvače hříšné   
26:223   a sdělují jim slyšené, však lháři jsou to ve většině.   
26:224   A také básníci jsou bloudícími následováni.   
26:225   Což nevidíš, jak v každém údolí zmámeně pobíhají   
26:226   a říkají to, co vůbec nekonají?   
26:227   Kromě těch, kdo uvěřili a zbožné skutky konali a jména Božího hojně vzpomínali a jimž pomoci se dostalo poté, co jim ukřivděno bylo. A záhy se dozví ti, kdož křivdili, k jakému obratu osudu se obrátí! 

 

Kontakt