Súra 044. Dým

44:1   Há mím.   
44:2   Při Písmu zřetelném!   
44:3   Věru seslali jsme je, abychom byli varovateli, v noci požehnané,   
44:4   v níž jsou rozdělována všechna zjevení moudrá   
44:5   podle rozkazu od Nás vycházejícího. A My věru jsme těmi, kdo posly vysílají   
44:6   jako milosrdenství od Pána tvého, a On slyšící je a vševědoucí,   
44:7   Pán nebes i země a všeho, co mezi nimi je - jste-li pevně věřící!   
44:8   Není božstva kromě Něho a On oživuje a usmrcuje a Pánem vaším je i vašich předků dávných.   
44:9   A přesto nevěřící v pochybnostech si hrají.   
44:10   Očekávej tedy den, kdy na nebesích se ukáže dým viditelný,   
44:11   který lidi zahalí; a to bude trest bolestný!   
44:12   Tehdy vzkřiknou: „Pane náš, odvrať od nás trest tento, my nyní jsme věřící!“   
44:13   K čemu je jim nyní připomenutí? Vždyť přišel k nim již posel zjevný,   
44:14   však zády se k němu obrátili a řekli: „Blázen je to, jinými poučený!“   
44:15   Jestliže jen trochu od vás trest tento odvrátíme, vy zcela jistě se do nevěrectví navrátíte,   
44:16   však v den, kdy udeříme velkým útokem, pomsty Naší okusíte!   
44:17   A již před nimi jsme lid Faraónův zkoušce vystavili a přišel k nim posel vznešený,   
44:18   jenž pravil: „Vydejte mi služebníky Boží! Já pro vás jsem posel spolehlivý!   
44:19   Nepovstávejte proti Bohu, neb já k vám se zplnomocněním zřetelným přicházím,   
44:20   a utíkám se k Pánu svému i Pánu vašemu před vaším ukamenováním. 

44:21   A jestliže mi nevěříte, tedy se ode mne držte stranou!“   
44:22   Pak volal k Pánu svému: „Tito lidé hříšníci jsou!“   
44:23   „Odejdi za noci se služebníky Mými, neb pronásledovat vás budou,   
44:24   a přejdi přes moře otevřené; a oni vojska jsou, jež utopením zahynou!“   
44:25   Kolik opustili zahrad a pramenů,   
44:26   osetých polí a vznešených příbytků   
44:27   a příjemností, v nichž vesele si žili!   
44:28   A stalo se tak a dědici toho jsme lid jiný učinili.   
44:29   Ani nebesa, ani země nad nimi nezaplakaly a nebyl dán odklad jim,   
44:30   však dítka Izraele jsme zachránili před trestem zahanbujícím   
44:31   Faraonóvým; a byl on mezi přestupníky zpupný.   
44:32   A vyvolili jsme je nad ostatní lidstvo vědomě   
44:33   a ukázali jsme jim znamení, v nichž zkouška zjevná byla pro ně.   
44:34   A věru tito zde hovoří:   
44:35   „Není jiné smrti než první a my nebudeme vzkříšeni;   
44:36   přiveďte tedy naše otce, jste-li pravdomluvní!“   
44:37   Jsou snad oni lepší než lid tubba´ů a než jejich předchůdci, jež za hříšnost jejich jsme zahubili?   
44:38   A nestvořili jsme nebesa a zemi, a co je mezi nimi, pro kratochvíli,   
44:39   nýbrž stvořili jsme to jako skutečnost vážnou, však většina z nich to neví.   
44:40   A věru den rozhodnutí bude časem schůzky pro všechny, 

44:41   a to bude den, kdy přítel nebude nic platný příteli a nikdo jim nebude nápomocný   
44:42   kromě těch, nad nimiž Bůh se slituje, vždyť On věru mocný je a slitovný.   
44:43   Vskutku bude strom Zaqqúm   
44:44   patřit k hříšníka pokrmům.   
44:45   Je jak roztavená smůla, jež ve vnitřnostech kypí,   
44:46   podoben vodě vroucí.   
44:47   „Vezměte ho a do hlubin pekelných jej dovlecte   
44:48   a potom na jeho hlavu za trest vodu vroucí lijte!“   
44:49   „Ochutnej, vždyť tys mocný, vznešený zajisté!   
44:50   Tohle je přece to, o čem vy pochybovali jste.“   
44:51   A bohabojní budou věru na místě bezpečném přebývat   
44:52   mezi zahradami a prameny   
44:53   a oděni do atlasu a brokátu se jeden na druhého budou dívat.   
44:54   Tak stane se! A oženíme je s dívkami velkých černých očí,   
44:55   a budou si tam všechny druhy ovoce žádat, jsouce v bezpečí.   
44:56   A neokusí tam smrti - kromě smrti první - a ušetří je trest pekelný   
44:57   z milosti Pána tvého; a to štěstí je nesmírné.   
44:58   A ulehčili jsme ti to pomocí jazyka tvého - snad se upamatují!   
44:59   Pozoruj, vždyť také oni zpozorují! 

 

Kontakt