Súra 051. Běžící

51:1   Při rychle běžících,   
51:2   břímě nesoucích,   
51:3   lehce plynoucích   
51:4   a rozkaz rozdělujících!   
51:5   To, co vám je slíbeno, je vskutku pravdivé   
51:6   a soud dozajista nastane!   
51:7   Při nebi plném drah hvězdných,   
51:8   vy libujete si v řečech rozporných,   
51:9   od nichž odvrátí se ten, kdo byl odvrácen.   
51:10   Nechť zhynou lháři prolhaní,   
51:11   kteří v hlouposti své jsou lhostejní   
51:12   a ptají se: „Kdy dostaví se den poslední?“   
51:13   V den, kdy budou ohněm zkoušeni!   
51:14   „Okuste tuto svou zkoušku! Tohle je to, co přáli jste si uspíšit!“   
51:15   Však v zahradách a u pramenů bohabojní budou dlít   
51:16   přijímajíce to, co Pán jejich jim dává, neb před tím dobré skutky konali   
51:17   a jen malou část noci spávali   
51:18   a za úsvitu o odpuštění prosívali   
51:19   a ze svých majetků vždy patřičně žebrákům a nemajetným dávali.   
51:20   Na zemi znamení jsou pro věřící přesvědčené, 

51:21   a také ve vašich duších. Což jasně to nezříte?   
51:22   A na nebesích je váš příděl obživy a rovněž to, co vám je slíbeno.   
51:23   Při Pánu nebes i země, toto je skutečnost stejná jako to, že hovoříte.   
51:24   Zdaž doneslo se ti o Abrahamových poctěných hostech vyprávění?   
51:25   Hle, vešli k němu a pravili „Mír“, a on odvětil: „I vám mír, lidé neznámí!“   
51:26   A k rodině své odešel a tučné tele připravil   
51:27   a se slovy „Což jíst nebudete?“ jim je předložil.   
51:28   A pocítil strach před nimi, však oni mu pak pravili „Neboj se!“ a zvěst o narození chlapce moudrého mu oznámili.   
51:29   Pak žena jeho přiběhla vzrušena a do tváře se bila a volala: „Vždyť já neplodná jsem již stařena!“   
51:30   I odpověděli: „Takto Pán tvůj děl a On věru moudrý je i vševědoucí.“   
51:31   A otázal se Abraham: „Jaká věc vás přivádí, vyslanci?“   
51:32   Odvětili: „Posláni jsme byli mezi lidi hříšné,   
51:33   abychom na ně seslali kameny z hlíny pálené,   
51:34   u Pána tvého jmény přestupníků označené.“   
51:35   Ty z nich, kdož věřící byli, jsme odtamtud vyvedli,   
51:36   však dům jen jediný těch, kdož do vůle Boží se odevzdali, jsme tam nalezli.   
51:37   A zanechali jsme je jako znamení těm, kdo trestu bolestného se obávají.   
51:38   . . . A o Mojžíšovi; hle, vyslali jsme jej k Faraónovi se zjevnou pravomocí,   
51:39   ten však se obrátil i se svou oporou a prohlásil: „Kouzelník je to nebo blázen!“   
51:40   A uchvátili jsme jej i vojska jeho a do moře jsme je uvrhli, neb pokárání byl hoden. 

51:41   . . . A o Ádovcích; hle, vyslali jsme proti nim vichřici zničující,   
51:42   jež nic z toho, nad čím se převalila, nenechala, aby v prach to neproměnila.   
51:43   . . . A o Thamúdovcích; hle, bylo jim řečeno: Užívejte si ještě nějakou chvíli!   
51:44   Však rozkazu Pána svého neposlechli a zemětřesení je postihlo, zatímco se dívali,   
51:45   a nebyli schopni se zpříma postavit a nebylo jim pomoci.   
51:46   . . . A o lidu Noemově před nimi, a to byli hanebníci!   
51:47   Nebe jsme důkladně postavili, vždyť My jsme rozšiřovateli,   
51:48   a zemi jsme rozprostřeli - a jak výteční jsme v tom byli!   
51:49   A každou věc jsme v párech stvořili - snad si to připomenete!   
51:50   K Bohu se utíkejte, neb já jsem od Něho pro vás varovatel zjevný,   
51:51   a nepřidružujte k Bohu žádné jiné božstvo, neb já jsem od Něho pro vás varovatel zjevný!   
51:52   A stejně tak nepřišel k těm, kdož před těmito byli, žádný posel, aby o něm neprohlásili: „Kouzelník je to nebo blázen!“   
51:53   Což po sobě to dědí? Nikoliv, však lid je to vzpurný.   
51:54   Odvrať se proto od nich, a nebudeš za to kárán!   
51:55   Připomínej, vždyť připomenutí je věřícím prospěšné!   
51:56   A džiny a lidi jsem jedině proto stvořil, aby Mne uctívali,   
51:57   a nechci od nich žádný příděl obživy a netoužím po tom, aby Mne živili,   
51:58   vždyť Bůh sám je živitel, vládce síly a nezviklatelný!   
51:59   Věru těm, kdož křivdili, se dostane přídělu podobného, přídělu jim rovných před nimi; nechť se tedy o uspíšení nesnaží!   
51:60   Běda nevěřícím v ten jejich den, jenž byl jim přislíben! 

 

Kontakt