Súra 019. Marie

19:1   Káf há já 'ajn sád.   
19:2   Připomenutí o milosrdenství Pána tvého nad Zachariášem, služebníkem jeho.   
19:3   Hle, Zachariáš zavolal k Pánu svému voláním tajným   
19:4   řka: „Pane můj, mé kosti již u mne zeslábly a hlava má se šedinami pokryla, a nikdy jsem nebyl při vzývání Tebe, Pane můj, neúspěšný;   
19:5   však obávám se příbuzných, kteří po mně přijdou. Má žena sice neplodná je, leč z moci své mi následníka daruj,   
19:6   jenž dědicem mým i dědicem rodu Jakubova bude, a učiň, by tobě se zalíbil, Pane můj!“   
19:7   „Zachariáši, zvěstujeme ti zprávu radostnou o narození chlapce, jehož Jahjá bude jméno a jemuž jsme dříve nedali jmenovce žádného!“   
19:8   Pravil: „Pane můj, jak mohl bych chlapce míti, když žena má je neplodná a já sám jsem již dosáhl slabosti věku vysokého?“   
19:9   I řekl: „Staniž se takto, neb Pán tvůj praví: Toto je pro Mne snadné, vždyť stvořil jsem tě již dříve, když ještě ničíms nebyl.“   
19:10   Pravil Zachariáš: „Pane můj, učiň mi znamení!“ - „Znamením tvým budiž,“ pravil, „že po tři noci s lidmi hovořit nebudeš, byť zdraví plnému ses těšil.“   
19:11   I vyšel Zachariáš ze svatyně k lidu svému a (Bůh) jim vnukl: „Slavte za jitra i za večera Pána svého!“   
19:12   . . . „Jahjá, pevně se Písma přidržuj!“ A dali jsme mu moudrost již v dětství jeho   
19:13   a laskavost a čistotu od Nás přicházející. A byl bohabojný   
19:14   a k rodičům dobrotivý a nebyl ani násilný, ani neposlušný.   
19:15   Mír budiž s ním v den, kdy se narodil, i v den, kdy zemřel, i v den, kdy k životu bude zas probuzen!   
19:16   A připomeň v Knize také Marii, když vzdálila se od své rodiny do místa východního   
19:17   a spustila závěs mezi sebou a jimi. A poslali jsme k ní ducha Svého a zjevil se jí v podobě smrtelníka dokonalého.   
19:18   I zvolala: „Utíkám se před tebou k Milosrdnému - kéž i ty ses bál Jeho!“   
19:19   Pravil: „Já posel jsem Pána tvého, abych ti daroval chlapce čistého.“   
19:20   Pravila: „Jak bych mohla chlapce míti, když se mě nedotkl smrtelník žádný a já nejsem ženou nepočestnou!“ 

19:21   Odpověděl: „Staniž se tak, neb Pán tvůj pravil: Toto je pro mne snadné, a věru jej učiníme znamením pro lidi i milosrdenstvím od Nás seslaným, a je to již věcí rozhodnutou!“   
19:22   A otěhotněla dítětem a uchýlila se s ním na místo vzdálené.   
19:23   A zastihly ji bolesti poblíže kmene datle palmové a zvolala: „Ach, kéž bych byla raději již dříve zemřela a upadla v zapomenutí úplné!“   
19:24   I zavolal na ni zpod jejích nohou: „Nermuť se, vždyť Pán tvůj dal pod tebou téci říčce plynulé,   
19:25   a zatřes kmenem palmy nad sebou a spadnou k tobě datle čerstvé a uzrálé!   
19:26   Jez a pij a buď mysli radostné! A až spatříš ze smrtelníků někoho, rci: ,Přislíbila jsem půst Milosrdnému a nebudu dnes mluvit na člověka žádného'!“   
19:27   Pak přišla s ním k lidu svému, nesouc jej. I zvolali: „Marie, tys věru provedla věc neslýchanou!   
19:28   Sestro Árónova, otec tvůj nebyl mužem špatným ani matka tvá nebyla nepočestnou!“   
19:29   A ukázala Marie na chlapce. I pravili:;,Jak máme mluvit s někým, kdo ještě v kolébce je děckem?“   
19:30   A promluvil chlapec: „Já služebníkem Božím jsem, On dal mi Písmo a učinil mne prorokem.   
19:31   A učinil mne požehnaným, ať kdekoliv dlíti budu, a modlitbu a almužnu; co živ budu, mi poručil   
19:32   a také úctu k matce své; a ani násilníkem, ani bídníkem mne neučinil.   
19:33   A dal, aby mír byl se mnou v den, kdy jsem se narodil, i v den, kdy zemřu, i v den, kdy k životu budu zas probuzen.“   
19:34   Takový je Ježíš, syn Mariin, podle slova pravdivého, o němž oni pochybují jen!   
19:35   Není Boha důstojná, aby si bral syna nějakého. Sláva tomu, který, když o věci rozhodne, řekne pouze: „Staniž se!“ a stane se.   
19:36   Bůh jest Pánem mým i vaším, uctívejte Jej tedy, neboť toto jest stezka přímo vedoucí!   
19:37   A strany mezi sebou se v názorech rozešly - však běda těm, kdož neuvěřili, při nesmírného dne spatření!   
19:38   Jak dobře však uslyší a uvidí v den, kdy přijdou k Nám! Avšak dnes jsou v bludu zjevném ti, kdož křivdu činí.   
19:39   Varuj je přede dnem nářku, kdy věc bude rozhodnuta, zatímco oni dnes lhostejni jsou a nevěří!   
19:40   A věru My zdědíme zemi se vším, co je na ní, a k nám budou všichni navráceni. 

19:41   A připomeň v Knize též Abrahama, neboť on pravdomluvným byl a prorokem.   
19:42   Hle, pravil otci svému: „Otče můj, proč uctíváš něco, co ani neslyší, ani nevidí a co není k užitku žádnému?   
19:43   Otče můj, dostalo se mi vědění, jehož se tobě nedostalo, následuj mne tedy a já uvedu tě na stezku rovnou.   
19:44   Otče můj, neuctívej satana; vždyť on vzpurný byl vůči Milosrdnému.   
19:45   Otče můj, obávám se, aby se tě nedotkl trest od Milosrdného a aby ses přítelem satanovým nestal.“   
19:46   I řekl otec jeho: „Ty tupit chceš božstva moje, Abrahame? Nepřestaneš-li, pak tě věru ukamenuji! A nyní se ode mne na delší dobu vzdal!“   
19:47   Pravil Abraham: „Mír s tebou! Budu prosit Pána svého o odpuštění pro tebe, vždyť On je mi příznivě nakloněn.   
19:48   Odloučím se od vás i od toho, co místo Boha vzýváte, a jen Pána svého vzývat budu; a snad nebudu při modlitbě k Pánu svému oslyšen.“   
19:49   A když se od nich a od toho, co místo Boha uctívali, odloučil, Izáka a Jakuba jsme mu darovali a každého z nich jsme prorokem ustanovili.   
19:50   A uštědřili jsme jim část z Našeho milosrdenství a jejich vznešený jazyk jsme pravdivým učinili.   
19:51   A připomeň v Knize také Mojžíše, jenž byl upřímně oddaným a byl poslem i prorokem.   
19:52   A zavolali jsme naň na pravém úbočí hory Sinaje a učinili jsme jej blízkým důvěrníkem.   
19:53   A obdařili jsme jej z milosrdenství Našeho bratrem jeho Árónem, též prorokem.   
19:54   A připomeň v Knize také Ismaela, jenž věrně sliby dodržoval a poslem i prorokem byl   
19:55   a rodině své modlitbu a almužnu přikázal a Pánu svému se zalíbil.   
19:56   A připomeň v Knize též Idríse, jenž byl pravdomluvným a prorokem   
19:57   a jehož jsme na vysoké místo pozvedli.   
19:58   A toto jsou ti, jež Bůh svou přízní vyznamenal: proroci z potomstva Adamova, z těch, které jsme s Noem zachránili, z potomstva Abrahamova a Izraelova a z těch, které jsme vyvolili a správnou cestou vedli. A když jim znamení Milosrdného přednášena byla, na zem padali klaníce se a s pláčem.   
19:59   Po nich však následovali nástupci, kteří modlitbu opustili a jen vášně své sledovali, a ti se setkají s bludem -   
19:60   kromě těch, kdož pokání činili, víru měli a zbožné skutky konali, Ti do ráje budou uvedeni a nebudou nikterak ošizeni, 

19:61   do zahrad Edenu, jež přislíbil Milosrdný služebníkům Svým v nepoznatelné věřícím. A pak věru slib Jeho se splní!   
19:62   A neuslyší tam žádné tlachání, nýbrž jen pozdravy „mír s vámi“, a obživu tam budou mít zrána i zvečera.   
19:63   Takový bude ráj, jenž v dědictví dáme těm ze služebníků Svých, kteří bohabojní byli.   
19:64   A nesestupujeme leč z rozkazu Pána tvého a Jemu náleží, co je před námi a co je za námi, i to, co je mezi tím; a Pán tvůj není věru zapomnětlivým,   
19:65   On Pánem je nebes a země a toho, co mezi nimi je. Uctívej Jej tedy a buď vytrvalý v uctívání Jeho. A znáš někoho se jménem stejným?   
19:66   Člověk se ptá: „Až zemřu, budu z hrobu opět vyveden živý?“   
19:67   Což si nevzpomene člověk, že jsme jej stvořili již jednou, když ještě nebyl ničím?   
19:68   Při Pánu tvém, My věru shromáždíme je i satany a pak kol pekla na kolenou je předvedeme   
19:69   a potom z každé skupiny toho, kdo nejvzpurnější byl proti Milosrdnému, vytáhneme   
19:70   a My pak výborně poznáme ty, kdož hořet v něm si nejvíc zaslouží.   
19:71   A mezi vámi není nikoho, kdo by k němu nesestoupil, a to u Pána tvého nezvratné je rozhodnutí.   
19:72   Potom však zachráníme ty, kdož bohabojní byli, a ponecháme v něm nespravedlivé na kolenou klečící.   
19:73   Když jsou jim sdělována Naše znamení jako důkazy jasné, tehdy ti, kdož nevěří, říkají věřícím. „Která z obou skupin je na tom lépe postavením svým a krásnější společností?“   
19:74   Kolik pokolení před vámi jsme již zahubili, jež lepší byla bohatstvím svým i vzhledností!   
19:75   Rci: „Kéž Milosrdný prodlouží těm, kdož v bludu jsou, délku jejich žití, aby spatřili to, co slíbeno jim bylo - buď trest pozemský, či Hodinu. A pak poznají, kdo postavení má horší a kdo vojskem je slabší.“   
19:76   A Bůh rozmnoží vedení těch, kdož správnou cestou jdou, vždyť skutky zbožné, jež trvají, lepší jsou u Pána tvého odměnou i lepší náhradou.   
19:77   Co soudíš o tom, jenž ve znamení Naše nevěří a hovoří: „Věru že dostane se mi majetku i dětí“?   
19:78   Pronikl snad on k nepoznatelnému či uzavřel snad s Milosrdným úmluvu?   
19:79   Však pozor! My zapíšeme vše, co říká, a prodloužíme mu délku trestu jeho   
19:80   a zdědíme po něm to, o čem mluví, a přijde k nám osamocen, zbaven všeho. 

19:81   A vzali si kromě Boha božstva různá, aby jim byla posilou.   
19:82   Však pozor! Ona uctívání jejich popřou a protivníky jejich se stanou.   
19:83   Což nevidíš, že jsme vyslali satany proti nevěřícím, aby je ponoukali ke špatnostem?   
19:84   Neusiluj o uspíšení jejich lhůty; vždyť My počítáme jim přesným počtem.   
19:85   V den, kdy shromáždíme bohabojné u Milosrdného jako poselstvo   
19:86   a kdy poženeme hříšníky do pekla jako k napajedlu stádo,   
19:87   tehdy nevěřící nebudou mít žádnou přímluvu kromě těch, kdož s Milosrdným uzavřeli úmluvu.   
19:88   Říkajíce, že Milosrdný si vzal děti,   
19:89   vy spáchali jste věc hnusnou,   
19:90   že div se nebesa kvůli tomu neroztrhla, země se div nerozpoltila a hory se málem na prach rozpadly,   
19:91   že Milosrdnému děti lživě připsali.   
19:92   A nehodí se přece, aby si Milosrdný děti bral,   
19:93   vždyť všichni, kdož na nebesích a na zemi jsou, k Milosrdnému přicházejí jako služebníci.   
19:94   A On je věru sečetl a přesným počtem spočítal   
19:95   a všichni k Němu přijdou v den zmrtvýchvstání jako jedinci.   
19:96   Těm, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, těm věru Milosrdný lásku Svou poskytne.   
19:97   A učinili jsme jej snadným pro jazyk tvůj, abys zvěst radostnou bohabojným mohl oznámit a lid hádavý tím varovat.   
19:98   Kolik pokolení před nimi jsme již zahubili! Můžeš snad jediného z nich ucítit či šepotu jejich naslouchat? 

 

Kontakt