Bytosti a lidé

11.05.2020 10:00
  Leonardo da Vinci byl nazván, citujme historika Jaromíra Pečírku, "nejuniverzálnějším a nejvšestrannějším člověkem v době všestranných lidí, v době, kdy všestranný člověk nebyl v Itálii vzácností, byť ne v rozsahu...
07.05.2016 12:56
  Je mnoho duší, které mají mnoho prožito a které mají mnoho zkušeností. Na své cestě ušli velký kus. O takových osobách říkáme, že mají starou duši. Eckhart Tolle či Robert Frost jsou typickou ukázkou staré...
18.11.2015 21:57
Igumen Gabriel   1. Andělé, příčiny jejich stvoření a jejich poslání Padlí andělé nebo též padlí duchové, démoni, běsi náleží do rodu andělů a mají všechny vlastnosti andělské přirozenosti. Je třeba objasnit podstatu...
09.08.2015 12:54
  Mnozí z nás jsme hvězdnými dětmi a nebo se takoví lidé nacházejí v našem okolí. Jako čtenáři radostných zpráv dost možná i vy budete patřit mezi ně. Hvězdní lidé se na Zemi narodili se zvláštním úkolem. Mají pomoci...
05.07.2015 11:39
Mistr Jan Hus (kolem r. 1370 Husinec – 6. července 1415 Kostnice) byl římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel, vysokoškolský pedagog, reformátor a kazatel. Hus byl, po Johnu Wycliffovi, jehož myšlenkami a...
04.07.2015 11:47
Mládí Mistra Jana Husa Mistr Jan Hus se narodil asi v roce 1371 v Husinci u Prachatic v nepříliš majetné rodině. Přesné datum jeho narození není známo; v úvahu přicházejí roky 1364 – 1375,...
26.04.2014 08:43
Hinduismus zná mnoho rozdílných druhů démonů. Někteří z démonů jsou vyložené zlí, jiní nikoli. Zatímco Asurové jsou především protivníci bohů, s nimiž zápasí o vládnu nad světem, Rákšásové škodí spíše lidem, které mohou i...
26.04.2014 08:42
Démoni jsou zde entity obývající astrál a reprezentující určité vlastnosti a síly přírody či psychiky člověka. Démona je možné vyvolat (evokace) např. rituální magií a přimět ho k zodpovězení otázky nebo k vykonání nějakého...
26.04.2014 08:42
V buddhismu jsou démoni služebníky Máry, boha smrti, zmaru a zla, který ovládá koloběh utrpení - samsáru. Mezi démony patří i hladoví duchové, nešťastné bytosti, které žijí v pustinách a jsou stále trápeny hladem. Mezi...
26.04.2014 08:40
V rámci judaismu jsou démoni (שֵׁדִים, ŠEDIM) považování za „poloduchovní zlé bytosti“,. V kabalistické knize Zohar čteme, „že nešamot svévolníků jsou démoni světa“, přičemž nešama je jedna z duchovních složek člověka. V...
13.04.2014 08:41
V křesťanské mytologii představuje démon padlého anděla, tj. anděla, který se vzepřel Bohu a propadl zlu. Démoni nevlastní skutečné hmotné tělo, ale jsou na sebe schopní brát různé podoby a působit na lidské smysly. Jsou...
06.04.2014 08:44
V hororech se téměř výlučně vyskytují démoni zlí. Na druhou stranu, v hororech bývají zlí všichni včetně andělů (např. ve filmu Constantin). Může se jednat o démony nehmotné, kteří posednou člověka a nutí ho konat zlo, nebo...
18.04.2004 13:01
Na čelákovické lokalitě bylo zdokumentováno jedenáct hrobových jam s kosterními pozůstatky čtrnácti dospělých jedinců. Jejich skelety nebo jejich části ležely tak, jak byly v době pohřbu do země uloženy, nebo jak zanedlouho...
Záznamy: 1 - 13 ze 13

Bytosti

 

Bytost je jedinec jevící známky života a vlastního myšlení. Je to původně teologický a filosofický pojem označující jednotlivé a oživené jsoucí. Pojem vznikl ze slova být patrně jako ekvivalent lat. ens, ale na rozdíl od jiného českého ekvivalentu, totiž jsoucna, má užší význam a označuje se jím obvykle člověk nebo duch. V tomto významu se vyskytuje i ve starší literatuře, v současné češtině jde o výraz spíše knižní, užívá se však stále pro bytosti člověku podobné a přitom netělesné, případně i pohádkové.

Ve filosofii se užívá přídavné jméno bytostný, které znamená podstatný, charakteristický, něčemu vlastní.

Jsoucno je obecné filosofické označení pro cokoliv, co jest, nejčastěji pro jednotlivé věci, které se kolem nás vyskytují. Jsoucna se tedy vyznačují tím, že jsou, že se účastní bytí; nicméně nelze říci, že by bytí bylo jejich vlastností (atributem): bez něho by totiž vůbec nebyla. Naopak s bytím dělá člověk zkušenost zpravidla na různých jsoucnech či entitách. 

Existence (z latinského existentia < ex-sistere spočívat vně, vyskytovat se) je ontologický pojem, který popisuje, že něco skutečně je ve fyzickém světě. Pojem lze do češtiny přeložit též jako „výskyt“, „vnější projev“. Často se však slova existence užívá jen jako synonyma pojmu bytí.

Scholastická filozofie přiřazuje existenci význam toho, co náleží k vnějšímu světu, tedy světu skutečnému či reálnému. Pojem je tedy spojován s objektivitou a realitou jako něco, co nenáleží pouze do světa fantazie:
Non potest autem efficax sumi testimonium veritatis per ea quae non in rei existentia sed solum in apparentia sunt. (Nelze brát svědectví o pravdě z těch věcí, které neexistují skutečně, ale pouze se jeví)
Středověká filosofie rozvinula protiklad existence jako aktuálního bytí zde a podstaty, esence, jako ideálního a obecného určení bytosti či jsoucna. Tento strom zde je jednotlivou existence (moderně řečeno výskytem) esence stromu. I v Hegelově filosofii je existence zvnějšněním podstaty ducha.

 

Kontakt