Filozofie

06.05.2017 17:06
  Metafyzika (z řeckého τὰ μετὰ τὰ φύσικα ta meta ta fysika to, co je za fyzickým) je filosofická disciplína, která zkoumá základní kategorie, jsoucno a bytí v jeho obecnosti, až po bytí nejvyššího jsoucna – Boha...
08.10.2016 17:04
  Na rozdíl od jednotlivých věd, které se zpravidla vymezují také svojí specifickou metodou (matematickou, experimentální, historickou apod.), je filosofická metoda daleko volnější a začátečníkovi se může zdát, že žádná...
05.12.2015 12:33
Jsoucno je obecné filosofické označení pro cokoliv, co jest, nejčastěji pro jednotlivé věci, které se kolem nás vyskytují. Jsoucna se tedy vyznačují tím, že jsou, že se účastní bytí; nicméně nelze říci, že by bytí bylo...
09.08.2015 14:05
Ontologie (z řeckého to óν jsoucí + λόγος, logos slovo, řeč) je filosofická disciplína, která se zabývá jsoucnem, bytím jako takovým a základními pojmy. Aristotelés pro ni používá označení první filosofie, která je součástí...
12.07.2015 13:37
  "Odkud přicházejí mrtví? Ze živých. A odkud přicházejí živí? Z mrtvých."(Platon, Faidros) Říká se, že toho, co nevíme o životě a smrti, je mnohem více než toho, co víme. Jelikož nemůžeme vycházet z toho, co nevíme, je...
20.06.2015 13:39
  Tváří v tvář některým problémům, které sužují současné společnosti, bylo vypracováno množství studií o změnách, které může pocítit lidská osobnost. A je zřejmé, že toto zajímá nás všechny. Přesto je těžké a složité...
03.08.2014 09:26
Římská filozofická škola, která se vyvíjí v období helénismu a v prvních stoletích našeho letopočtu. Je nazvána podle místa, kde provozovala své vyučování - stoa poikilé = pestré sloupořadí. Byla založena kolem roku 300 př....
17.05.2014 12:24
Ve východních filosofiích se dá mluvit o filosofii jen v dost širokém slova smyslu a jsou to spíše školy moudrosti než filosofické proudy. Tyto školy jsou zároveň silně geograficky orientované na rozdíl od západních...
06.04.2014 11:28
Říše založená Alexandrem Velikým se brzy po jeho smrti rozpadla. Šíření řecké kultury v zemích Předního východu, které započalo za jeho vlády, nadále pokračovalo. Ve třech velkých státech, které vznikly rozpadem Alexandrovy...
05.04.2014 11:27
Sókratovské školy Vedle školy Platóna, který předčil všechny Sókratovy žáky, jsou rozlišovány tři školy: Megarská škola byla založena Eukleidem z Megary (nezaměňovat se stejnojmenným matematikem), která spojovala eleatské...
Záznamy: 1 - 10 ze 19
1 | 2 >>

 

Filozofie

 

Filosofie nebo filozofie, řecky φιλοσοφία, z φιλειν (filein, mít rád, toužit po něčem) a σοφια (sofía, moudrost, zdatnost) je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, co je přesahuje (metafyzika). Hledání pravdivého poznání, smyslu a dobrého života prostředky reflexe, racionální argumentace a diskuse, která vyžaduje určité pojmy. Není to tedy jen akademická disciplina, ale také způsob života, který začíná údivem nebo zklamáním nad tradičními výklady věcí (Platón) a snaží se s tajemstvím světa a existence nějak vyrovnat.

Od věd, které kdysi z filosofie vzešly, se filosofie liší jednak širší, vlastně neomezenou oblastí témat, jednak volnější metodou. Moderní vědy se omezují na to, co lze bezpečně doložit, vyzkoušet experimentem, modelovat a měřit, a co tedy platí úplně pro každého (pokud příslušné metodě rozumí). Nemohou tedy hodnotit, ptát se na smysl své činnosti ani odpovídat na prosté otázky, jaké kladou třeba děti – například, co je věda, co je to pravda nebo proč se nemá lhát. Naopak od poezie a literatury se filosofie liší tím, že se musí snažit o určité pojmové vyjadřování, ale hlavně tím, že každé své tvrzení musí umět nějak obhájit, tedy vysvětlit, proč říká to, co říká.

Ve 20. století se začal název filosofie používat v širším slova smyslu i pro vypracované systémy náboženské a školy moudrosti, a mluví se tedy i o filosofii indické, čínské nebo africké. V anglicky mluvící oblasti se běžně hovoří i o „filosofii“ ve významu např. firemní strategie nebo záměru a tento zvyk se přenáší i k nám. 

 

Kontakt