Súra 023. Věřící

23:1   Šťastní jsou ti věřící,   
23:2   kteří v modlitbách svých jsou pokorní,   
23:3   kteří od planých řečí se odvracejí,   
23:4   kteří almužny rozdávají,   
23:5   kteří pohlaví svá ochraňují   
23:6   jen pro manželky své či otrokyně; a nebudou za to pokáráni -   
23:7   však kdo více než po tomto touží, to věru jsou přestupníci,   
23:8   kteří svěřené opatrují a úmluvy své pevně dodržují,   
23:9   kteří o modlitby své pilně dbají.   
23:10   Tito zajisté dědici se stanou,   
23:11   kteří ráj zdědí a věčně v něm budou.   
23:12   A věru jsme člověka nejdříve z části nejčistší hlíny stvořili   
23:13   a pak jsme jej kapkou semene v příbytku jistém učinili.   
23:14   Potom jsme z kapky semene hmotu přilnavou stvořili a z hmoty přilnavé jsme kousek masa učinili; a z kousku masa jsme kosti stvořili a kosti jsme masem obalili. A potom jsme mu v druhém stvoření vzniknout dali.2874 Požehnán buď Bůh, nejlepší ze stvořitelů!   
23:15   Posléze pak vskutku zemřete   
23:16   a pak v den zmrtvýchvstání vzkříšeni budete.   
23:17   Nad vámi jsme věru stvořili sedm cest a nejsme vůči stvoření Svému lhostejní:   
23:18   z nebes vodu v určitém množství sesíláme a na zemi ji rozmísťujeme, ačkoliv jsme věru schopni odvést ji;   
23:19   a pomocí vody jsme pro vás dali vyrůst zahradám s palmami a révou a hojnost ovoce v nich máte, jež požíváte -   
23:20   a také stromu, jenž z hory Sinaje vzchází a jenž olej a šťávu dává, pro obživu pojídajících. 

23:21   A věru ve stádech vašich je pro vás poučení: napájíme vás tím, co je v břichách jejich, a máte z nich i mnohý jiný užitek. A maso jejich pojídáte   
23:22   a na nich stejně jako na lodích se nést dáváte.   
23:23   A poslali jsme kdysi Noema k lidu jeho, i pravil jim: „Lide můj, uctívejte Boha a nemějte božstva jiného kromě Něho! Což nebudete z bohabojných?“   
23:24   Však velmoži ti, kdož nevěřící byli z lidu jeho prohlásili: „Tohle je pouze smrtelník jako vy a nad vámi chce se jen vyvyšovat. Kdyby byl Bůh chtěl, byl by určitě anděly seslal. A neslyšeli jsme o ničem takovém od otců svých dávných.   
23:25   A není on ničím než člověkem džiny posedlým, pozorujte jej tedy nějakou chvíli!“   
23:26   I zvolal Noe: „Pane můj, pomoz mi za to, že za lháře mne pokládají!“   
23:27   Tehdy vnukli jsme mu: „Postav archu pod dohledem očí Našich a podle vnuknutí Našeho! A až přijde rozkaz Náš a pec až bude vřít,   
23:28   do archy uved' ze všech druhů po páru a také svou rodinu, kromě toho z ní, o němž již dříve slovo bylo vyřčeno. A nepřimlouvej se u Mne za ty, kdož nespravedliví byli, neboť ti budou utopeni! A až se usadíš ty, a kdož s tebou jsou, v arše, tehdy prones: ,Chvála Bohu, jenž zachránil nás před lidem nespravedlivým!'   
23:29   A rci dále: ,Pane můj, dej mi sestoupit na místě požehnaném, vždyť Tys nejlepší z těch, kdož sestoupit dávají!' „   
23:30   A věru jsou v tom znamení a My vskutku jsme byli těmi, kdož zkouškám podrobují.   
23:31   Po nich pak dali jsme vyrůst dalšímu pokolení   
23:32   a vyslali jsme k nim proroka z nich, aby hlásal: „Uctívejte Boha a nemějte božstva jiného kromě Něho. Což nebudete bohabojní?“   
23:33   A řekli velmoži z lidu jeho, ti, kdož nevěřícími byli a za lež setkání se světem budoucím prohlásili, a ti, které jsme v životě pozemském zámožnými učinili: „Tohle je pouze smrtelník jako vy. On z toho jí, co i vy jíte, a pije z toho, co i vy pijete.   
23:34   Uposlechnete-li smrtelníka vám podobného, tedy zajisté ztrátu utrpíte.   
23:35   Což neslibuje vám, že poté, co zemřete a prachem a kostmi se stanete, z hrobů vyvedeni budete?   
23:36   Jak chybné, jak chybné je to, co je vám slibováno!   
23:37   Není života jiného než tohoto pozemského; umíráme a žijeme, však nikdy vzkříšeni nebudeme.   
23:38   A je to člověk pouze, jenž o Bohu lež si vymyslil a my mu neuvěříme!“   
23:39   Zvolal: „Pane můj, pomoz mi za to, že za lháře mne prohlašují!“   
23:40   Odpověděl: „Za chviličku budou věru mezi těmi, kdož litují.“ 

23:41   A uchvátilo je vzkřiknutí skutečně a učinili jsme je podobnými pěně. Pryč s lidem nespravedlivým!   
23:42   Po nich jsme pak dali vzniknout jiným pokolením,   
23:43   a žádný národ lhůtu svou neuspíší ani neodloží!   
23:44   Potom jsme vysílali posly jednoho za druhým, však kdykoliv přišel k nějakému národu posel Jeho, za lháře jej prohlásili. A tak dali jsme následovat jednomu národu za druhým a učinili jsme je příběhy varovnými. Pryč s lidem, který nevěří!   
23:45   Potom jsme vyslali Mojžíše a bratra jeho Áróna se znameními Svými a s pověřením zjevným   
23:46   k Faraónovi a velmožům jeho, však oni zpyšněli a byli lidem povýšeným   
23:47   a řekli: „Máme uvěřit dvěma smrtelníkům stejným jako my, jejichž lid nám otročí?“   
23:48   A oba za lháře prohlásili a stali se těmi, kdož do záhuby spějí.   
23:49   A dali jsme Mojžíšovi Písmo doufajíce, že snad lid jeho půjde po cestě správné.   
23:50   A učinili jsme syna Mariina i matku jeho znameními a poskytli jsme jim útulek na výšině bezpečné, s pramenem vody hojné.   
23:51   „Poslové, jezte z výtečných pokrmů a konejte zbožné skutky, vždyť Já o všem, co činíte, dobře jsem zpraven.   
23:52   Tato vaše obec je vskutku obcí jedinou a Já vaším jsem Pánem. Buďte tedy vůči Mně bohabojní!“   
23:53   Však lidé se rozštěpili ve věci své na sekty a strana každá se radovala jen z toho, co jí bylo vlastní.   
23:54   Ponech je tedy v hlubinách jejich omylu po dobu nějakou!   
23:55   Domnívají se snad, že to, čím jsme hojně opatřili z majetku a synů . . . ?   
23:56   Pobízíme je rychle ke konání dobrých skutků, avšak oni o tom nemají tušení.   
23:57   Věru ti, kdož bázní před Pánem svým jsou naplněni,   
23:58   ti, kdož věří v Pána svého znamení,   
23:59   ti, kdož nikoho k Pánu svému nepřidružují,   
23:60   ti, kdož dávají to, co dávají, a jejichž srdce se chví před tím, že k Pánu svému se navrátí, 

23:61   ti všichni se předhánějí v konání dobrých skutků a jako první jich dosahují.   
23:62   Každé duši My ukládáme jedině podle její schopnosti. A v Našem vlastnictví je Kniha, jež pravdu hovoří, takže ublíženo nebude nikomu.   
23:63   Přesto však srdce jejich jsou v omylu hlubokém ohledně Knihy této a jsou u nich činy jiné, jež konají proti tomu.   
23:64   A až postihneme trestem ty z nich, kdož v přepychu žijí, hle, budou volat úpěnlivě!   
23:65   „Nevolejte dnešního dne, neboť se vám pomoci od nás nedostane!   
23:66   Byla vám kdysi přednášena Moje znamení, však vy jste se při tom obraceli na patách,   
23:67   jsouce vůči nim pohrdaví a planě tlachajíce v nočních rozmluvách.“   
23:68   Což neuvažovali o řeči této, když přišlo k nim to, čeho se jejich otcům dávným nedostalo,   
23:69   anebo snad nepoznali posla svého, takže ho zapírají,   
23:70   či řeknou snad, že džiny je posedlý? Nikoliv, přišel k nim s pravdou, však většina z nich si pravdu hnusí.   
23:71   Kdyby pravda následovala jejich učení scestná, věru by byla nebesa a země a vše, co mezi nimi je, zkaženo. Však nikoliv, My přinesli jsme jim napomenutí jejich, však oni od připomenutí svého se odvracejí.   
23:72   Či snad žádáš od nich odměnu? Vždyť odměna Pána tvého je mnohem lepší, vždyť On nejlepším je z těch, kdož obživu uštědřují.   
23:73   Ty věru je zveš ke stezce přímé,   
23:74   avšak ti, kdož nevěří v život budoucí, se uchylují od stezky té.   
23:75   A i kdybychom se nad nimi slitovali a odstranili to zlé, jež na nich lpí, věru by zatvrzele ve vzpurnosti své setrvali jdouce jako slepí.   
23:76   A zajisté jsme je již postihli trestem, ale oni se Pánu svému nepodrobí ani se nepokoří,   
23:77   pokud před nimi neotevřeme bránu trestu strašného, a hle, v něm si zoufají!   
23:78   A On je ten, jenž stvořil vám sluch, zrak i srdce - a jak málo jste mu vděčni!   
23:79   A On je ten, jenž vás po zemi rozšířil, a u Něho budete shromážděni.   
23:80   A On je ten, jenž život i smrt dává, a On střídání noci a dne ovládá. Což to nepochopíte? 

23:81   Ba nikoliv! Oni hovoří totéž, co již dřívější hovořili,   
23:82   a říkají: „Cožpak až zemřeme a prachem a kostmi se staneme, budeme vzkříšeni?   
23:83   Tím už dříve vyhrožováno bylo nám i otcům našim, a nejsou to leč povídačky starých!“   
23:84   Rci: „Komu náleží země a ti, kdo na ní jsou, víte-li?“   
23:85   Odvětí: „Bohu.“ Rci: „Proč se tedy nevzpamatujete?“   
23:86   Zeptej se: „Kdo Pánem je sedmi nebí a Pánem trůnu nesmírného?“   
23:87   Odvětí: „Bůh.“ Rci: „Což tedy bohabojní nebudete?“   
23:88   Otaž se: „V čí ruce je panství nade všemi věcmi a kdo ochraňuje, zatímco proti Němu žádné ochrany není, odpovězte, víte-li?“   
23:89   Odvětí: „Bůh.“ Rci: „Jak můžete být tedy tak očarováni?“   
23:90   Ba věru, My přišli jsme k nim s pravdou, zatímco oni vskutku lháři jsou.   
23:91   Bůh nevzal si žádné dítě a není vedle Něho božstva jiného, jinak by každé božstvo odneslo to, co stvořilo, a některé z nich by se nad druhé povýšilo. Oč je Bůh slavnější než to, co mu lživě připisují,   
23:92   On, jenž zná nepoznatelné i všeobecně známé. Oč je On vznešenější než to, co k Němu přidružují!   
23:93   Rci: „Pane můj, jestliže mi ukážeš to, co slíbeno bylo jim,   
23:94   pak, Pane můj, nedej, abych byl mezi lidem nespravedlivým!“   
23:95   Jsme věru s to ti ukázat, co jsme jim slíbili,   
23:96   avšak raději odrážej zlé tím, co je lepší! My dobře známe to, co si vymýšlejí.   
23:97   Rci: „Pane můj, utíkám se k Tobě před satanů našeptáváním   
23:98   a utíkám se k Tobě, Pane můj, před jejich přiblížením!“   
23:99   A když k některému z nich přichází smrt,tu volá: „Pane můj, dej mi vrátit se na zemi,   
23:100   možná že vykonám něco dobrého v tom, co jsem zanedbal!“ Však pozor! Toto jsou jen slova, jež pronáší, avšak za nimi stojí přehrada až do dne, kdy budou vzkříšeni. 

23:101   A až bude zatroubeno na pozoun, v ten den mezi nimi nebude platit rodokmen a nebudou se vzájemně vyptávat.   
23:102   Ti, jejichž váha bude těžká, ti věru budou blažení,   
23:103   ale ti, jejichž váha bude lehká, ti sami sobě ztrátu způsobili a budou v pekle nesmrtelní,   
23:104   jejich tváře bude oheň ošlehávat a oni zuby budou skřípat.   
23:105   „Což vám nebyla Má znamení zvěstována? Vy však jste je za lživá prohlásili!“   
23:106   Řeknou: „Pane náš, přemohla nás naše nešťastná povaha a stali jsme se lidmi bloudícími.   
23:107   Pane náš, vyveď nás odsud, a jestliže to budeme na zemi opakovat, pak vskutku budeme nespravedliví.“   
23:108   I řekne Bůh: „Zahnáni buďtež do něho a nemluvte na Mne!   
23:109   Vždyť věru jedna část služebníků Mých hovořila: ,Pane náš, uvěřili jsme, odpusť nám a slituj se nad námi, neboť Tys nejlepší ze slitovníků!'   
23:110   A vy jste si z nich posměšky tropili, takže jste na Mé připomenutí zapomněli a ještě jste se jim smáli.   
23:111   Dnes však Já odměňuji věřící za to, co vytrpěli, a oni dnes úspěchu dosáhli.“   
23:112   A pak se Bůh otáže: „Jaký počet let jste na zemi setrvali?“   
23:113   Odpovědi: „Setrvali jsme tam den či jeho část. Zeptej se těch, kdož počítat umějí!“   
23:114   I odpoví: „Setrvali jste tam pouze dobu nepatrnou, ach, kéž byste byli věděli!   
23:115   Domníváte se snad, že jsme vás stvořili jen bezúčelně a že k Nám nebudete navráceni?“   
23:116   Nechť je povznesen Bůh, vládce skutečný! Není božstva kromě Něho, Pána trůnu vznešeného!   
23:117   A kdo vzývá vedle Boha ještě božstvo jiné, o němž důkazu nemá, ten Pánu svému z toho musí vydat počet. A věru nevěřící nebudou blaženi!   
23:118   A rci: „Pane můj, odpusť a slituj se, vždyť Tys nejlepší ze slitovníků!“ 

 

Kontakt