Súra 045. Klečící

45:1   Há mím!   
45:2   Seslání Písma od Boha mocného, moudrého pochází.   
45:3   Na nebesích i na zemi jsou věru pro věřící znamení,   
45:4   a také ve stvoření vašem i ve zvířatech, jež po zemi rozmnožil, jsou znamení pro lid pevně přesvědčený,   
45:5   i ve střídání noci a dne, i v tom, co Bůh z nebes sesílá jako obživu a oživuje tím zemi poté, co mrtvá byla, a rovněž ve větrů vysílání jsou znamení pro lid rozumný.   
45:6   Toto jsou znamení Boží, jež podle pravdy ti sdělujeme. A jakému tedy uvěří zvěstování, zamítnou-li Boha a Jeho znamení?   
45:7   Běda každému pomluvači hříšnému,   
45:8   jenž naslouchá znamením Božím, když jsou mu sdělována, však potom v pýše své setrvává, jako by je ani neslyšel! O trestu bolestném zvěst oznam jemu!   
45:9   A když naučí se něčemu ze znamení Naších, tropí si z toho jen posměšky. A takové očekává trest potupný.   
45:10   Za nimi peklo číhá a nebude jim platné nic z toho, co si vysloužili, ani to, co místo Boha jako ochránce si vzali a pro ně určen je trest nesmírný.   
45:11   Toto je správné vedení a ti, kdož neuvěřili v Pána svého znamení, trestem muk bolestných budou potrestáni.   
45:12   Bůh je ten, jenž podrobil vám moře, aby po něm lodi podle rozkazu Jeho pluly a abyste na něm o část přízně Jeho usilovali - snad za to budete vděčni!   
45:13   On podmanil vám vše, co na nebesích je i na zemi, a všechno od Něho pochází. A věru jsou v tom znamení pro lid uvažující!   
45:14   Rci těm, kdož uvěřili, ať promíjejí těm, kdož nedoufají ve dny Boží, jež dostaví se, aby byli lidé za to, co si vysloužili, odměněni.   
45:15   Kdo zbožné skutky koná, sám pro sebe tak činí, však kdo zlé koná, sám proti sobě samému tak činí; a posléze budete k Pánu svému navráceni.   
45:16   A dali jsme kdysi již dítkám Izraele Písmo, moudrost i proroctví a uštědřili jsme jim jídel výtečných hojnost a nad lidstvem veškerým jsme je vyznamenali.   
45:17   A dali jsme jim jasné důkazy z rozkazu našeho pocházející. A rozešli se v názorech svých teprve poté, když se jim vědění dostalo, a to ze vzájemné nevraživosti. Pán tvůj pak mezi nimi rozsoudí v den zmrtvýchvstání to, v čem se rozcházeli.   
45:18   A potom jsme tě umístili na cestě zákona z rozkazu Našeho vycházející. Následuj ji a nenásleduj sklonů těch, kdož nevědí o ničem!   
45:19   Vždyť tihle nikterak ti proti Bohu neprospějí; nespravedliví jsou si navzájem přáteli, však Bůh bohabojných je přítelem.   
45:20   Toto Písmo lidem viditelné důkazy dává a je vedením i milosrdenstvím pro lid, jenž pevně je přesvědčen. 

45:21   Což domnívají se ti, kdož zlého se dopouštějí, že učiníme je rovnými s těmi, kdož věří a zbožné skutky konají, v životě i ve smrti? Jak špatný je to úsudek!   
45:22   Bůh stvořil nebesa i zemi jako skutečnost, aby mohl odměnit duši každou za to, co si vysloužila; a nebude jim ukřivděno.   
45:23   Co soudíš o tom, jenž učinil si božstvem svým svou vášeň a jemuž Bůh dal vědomě zbloudit a zapečetil sluch i srdce jeho a zastřel zrak jeho rouškou? Kdo povede jej kromě Boha správnou cestou? Což se nevzpamatují?   
45:24   Říkají: „Neexistuje leč tento náš život pozemský, zemřeme a žijeme a pouze čas nás zahubí!“ Však o tom, co říkají, žádných vědomostí nemají a jenom se tak dohadují.   
45:25   A když jsou jim sdělována Naše znamení jasná, nemají jiného důkazu, než že říkají: „Přiveďte tedy předky naše, jste-li pravdomluvní!“   
45:26   Odpověz: „Bůh život vám dává a pak i smrt; a posléze vás shromáždí pro den zmrtvýchvstání, o němž pochybnosti není, však většina z lidí to neví.   
45:27   Bohu náleží království nebes a země; a v den, kdy Hodina udeří, v ten den ztrátu utrpí ti, kdož pravdu popírali.“   
45:28   A uvidíš národy všechny klečet a každý národ ke své knize bude povolán se slovy: „Dnes dostanete odměnu svou za to, co jste konali.   
45:29   Tato Naše kniha hovoří proti vám pravdivě a zaznamenávali jsme do ní vše, co jste dělali.“   
45:30   Pokud se týká těch, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, ty uvede Pán jejich do milosrdenství Svého - a to úspěch je zřetelný.   
45:31   A pokud se týká těch, kdož nevěřili, těm bude řečeno: „Což nebyla vám znamení Naše sdělena? Však byli jste pyšní a byli jste lid hříšný!   
45:32   A když bylo vám řečeno: „Slib Boží je skutečností a věru o Hodině pochyby není!“ pak jste odpovídali: „Nevíme, co je to Hodina, máme jen domněnky své a nejsme o ní nikterak přesvědčeni.“   
45:33   A objeví se špatnost jejich počínání a obklíčí je to, čemu se posmívali.   
45:34   A bude jim řečeno: „Dnes my na vás zapomeneme tak, jako jste vy zapomněli na setkání s tímto svým dnem; a útočištěm vaším bude oheň a nebudete mít pomocníka žádného.   
45:35   A to je odměna za to, že znamení Boží jste pro smích měli a že vás život pozemský svedl!“ A v ten den nebudou odtud vyvedeni a nebudou ani k pokání vyzváni.   
45:36   A budiž chvála Bohu, Pánu nebes i Pánu země, Pánu lidstva veškerého!   
45:37   Jemu náleží velkolepost na nebesích i na zemi a On mocný je i moudrý! 

 

Kontakt