Súra 050. Qáf

50:1   Qáf. Při Koránu oslavovaném!   
50:2   Ba naopak, oni se diví, že k nim přišel varovatel z jejich středu; a hovoří nevěřící: „To je věc podivná!   
50:3   Jak to, že až zemřeme a staneme se prachem . . . ? To bude ale návrat z daleka!“   
50:4   My dobře víme, které z nich země pohltila, neboť máme knihu, jež záznamy střeží.   
50:5   A naopak za lež pravdu prohlašovali, když přišla k nim, a jsou teď v zamotaném postavení.   
50:6   Což se nepodívali na nebe nad sebou, jak jsme je zbudovali a ozdobili a že není na něm žádných trhlin?   
50:7   A zemi jsme rozprostřeli a po ní pevně stojící hory rozhodili a na ní vyrůst jsme dali druhům všem překrásných rostlin   
50:8   pro potěchu očí i jako připomenutí pro každého služebníka kajícného.   
50:9   A seslali jsme z nebe vodu požehnanou, z níž dali jsme vyrůst zahradám i zrní, jež dává úrodu   
50:10   a palmám ztepilým, jež v řadách nesou trsy plodů,   
50:11   jako obživu služebníkům Našim. A vodou oživujeme i mrtvou zem, a takové bude i vaše vzkříšení.   
50:12   A již před nimi to vše za lež prohlašoval lid Noemův, obyvatelé ar-Rassu i Thamúdovci,   
50:13   ´Ádovci, Faraón i Lotovi soukmenovci,   
50:14   lidé Houštin i národ tubba´ů - ti všichni posly za lháře prohlásili, však uskutečnila se hrozba nad nimi.   
50:15   Cožpak jsme byli prvním stvořením zmoženi? A přece oni pochybují o novém stvoření!   
50:16   My stvořili jsme člověka a dobře víme, co duše jeho mu našeptává. Vždyť blíže jsme mu než jeho tepna krční,   
50:17   když přijímají jeho slova dva andělé, zprava i zleva sedící.   
50:18   A člověk nevyřkne slovo jediné, aniž je vedle něho připraven dohlížitel.   
50:19   A pak dostaví se smrti opilost jako skutečnost a tohle je to, čemu ses vyhnout chtěl!   
50:20   A bude na pozoun zatroubeno - a to bude den trestu slíbeného! 

50:21   A každá duše se dostaví majíc s sebou průvodce a svědka jednoho.   
50:22   „Dosud lhostejný jsi byl k tomuto dni, ale sňali jsme ti roušku tvou, takže zrak tvůj se dnes zaostřil.“   
50:23   A řekne jeho věrný druh: „Tady je to, co jsem u sebe ze svědectví připravil!“   
50:24   „Vy dva do pekla vhoďte každého nevěřícího zarputilého,   
50:25   bránícího dobrému, nepřátelského a pochybovačného,   
50:26   který vedle Boha jiná božstva postavil! Vhoďte jej do trestu strašného!“   
50:27   A řekne jeho věrný druh: „Pane náš, já jsem ho nesváděl, to on sám v dalekém bloudění byl.“   
50:28   I řekne Bůh: „Nehádejte se tu přede mnou, vždyť jsem vás již dříve o své hrozbě uvědomil!   
50:29   Slovo Mé je nezměnitelné a já neukřivdím žádnému svému služebníku   
50:30   v den, kdy pekla se zeptáme:,Jsi již naplněno?' a ono odpoví: ,Je ještě přírůstek nějaký?' „   
50:31   A přiblížen bude bohabojným ráj nedaleký   
50:32   a bude řečeno: „Toto je to, co vám bylo slíbeno. . . všem kajícníkům zákonů dbalým,   
50:33   kteří v tajnosti se Milosrdného obávají a přicházejí se srdcem pokorným.   
50:34   Vstupte tam v míru, toto je den nesmrtelnosti!“   
50:35   A čehokoliv se jim tam zachce, budou mít, a u Nás je ještě přídavek v hojnosti!   
50:36   A kolik jsme již zahubili před nimi pokolení, jež mocnější než oni byla silou! Hledejte tedy v zemích všech, zda naleznete útočiště!   
50:37   V tom věru je připomenutí pro toho, kdo ruce má či uši nastavuje a je sám svědkem očitým.   
50:38   Stvořili jsme nebesa a zemi a to, co je mezi nimi, v šesti dnech, aniž se nás dotkla únava.   
50:39   Snášej trpělivě jejich řeči a před slunce východem a západem oslavuj chválu svého Pána   
50:40   a v noci též Jej oslavuj i na konci každého padnutí na zem! 

50:41   A naslouchej dni, kdy hlasatel zavolá z místa blízkého;   
50:42   ten den, kdy zaslechnou křik skutečně, to bude den vzkříšení.   
50:43   My věru život i smrt dáváme a u Nás je cíl konečný.   
50:44   V den, kdy se země rozpoltí, vyvrhne je se spěchem a bude pro nás toto shromáždění činem snadným;   
50:45   my nejlépe známe, co hovoří, a ty nejsi ustanoven, abys je nutil násilím. Připomínej tedy pomocí Koránu těm, kdo hrozby Mé se obávají. 

 

Kontakt