Drama věků

04.05.2016 12:36
Velkou škodu působí dílu Ducha Svatého bludy lidí, kteří tvrdí, že jsou vedeni Duchem, a proto se už nepotřebují řídit Božím slovem. Nechávají se vést dojmy, které pokládají za Boží hlas ve svém nitru. Ale duch, který je...
04.05.2016 12:38
  GC 17 „Ó kdybys i ty poznalo aspoň v tento svůj den, co by ti přineslo pokoj! Teď je to ale před tvýma očima skryto. Přijdou na tebe dny, kdy tě tví nepřátelé obklíčí valem a oblehnou tě. Sevřou tě ze všech stran...
04.05.2016 12:40
  GC 39 Když Pán Ježíš vylíčil svým učedníkům úděl Jeruzaléma a scény jeho druhého příchodu, potom také předpověděl, co bude prožívat jeho lid od chvíle, kdy od nich bude vzat, až do doby, kdy se vrátí s mocí a slávou,...
04.05.2016 12:41
  GC 49 Apoštol Pavel ve svém druhém listu Tessalonickým předpověděl velké odpadnutí, které vyústí v nastolení papežské moci. Napsal, že Kristův den nenastane, „než až prve přijde odstoupení, a zjeven bude ten člověk...
04.05.2016 12:43
  GC 61 Temno, které přikrylo zemi během dlouhé doby papežské nadvlády, nemohlo zcela zastřít světlo pravdy. V každé době tu byli lidé, kteří svědčili o Bohu, věřili v Ježíše Krista jako jediného prostředníka mezi Bohem...
04.05.2016 12:45
  GC 79 V době před reformací existovalo jen velmi málo opisů Bible. Bůh však nedopustil, aby bylo jeho slovo úplně zničeno. Pravdy jeho slova neměly zůstat ukryty navždy. Bůh mohl právě tak snadno rozšířit slovo...
04.05.2016 12:46
  GC 97 Evangelium se do Čech dostalo již v devátém století. Bible byla přeložena do jazyka lidu a v tomto jazyce se konaly také bohoslužby. Nakolik však rostla moc papežů, bylo Boží slovo zatemňováno. Řehoř VII., který...
04.05.2016 12:48
  GC 120 Martin Luther stojí mezi lidmi, kteří byli povoláni, aby vyvedli církev ze tmy papežství do světla čistší víry, na předním místě. Luther byl horlivý, nadšený a zanícený, bál se jedině Boha a uznával jediný...
04.05.2016 13:24
  GC 145 Na německý trůn nastoupil nový císař, Karel V. Z Říma ihned spěchali vyslanci, aby panovníkovi blahopřáli a přiměli ho, aby svou mocí zakročil proti reformaci. Na druhé straně saský kurfiřt, jemuž Karel do...
04.05.2016 13:24
  GC 171 Bůh vybíral pro reformaci církve své nástroje stejným způsobem jako při počátečním budování církve. Nebeský učitel pominul velikány světa, muže bohaté a mocné, kteří byli navyklí přijímat chválu a pocty jako...
Záznamy: 1 - 10 ze 44
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 

Kniha „Velký spor věků“ (The Great Controversy), od americké autorky Ellen Gould Whiteové, je posledním dílem pětidílné série „Drama věků“, která pojednává o Biblických událostech od stvoření světa až po konečné zničení zla. Tento poslední díl, je zvlášť aktuální pro dnešní dobu, a každý by měl za svůj život alespoň jednou tuto knihu přečíst.

V knize „Velký spor věků“ se dozvíte o historii a počátcích křesťanství od zničení Jeruzaléma v roce 70, ale také zajímavá historická fakta o reformátorech, jako byl John Viklef, Jan Hus, Jeroným, Luther, William Miller. Dozvíte se o sporu dobra a zla, který se na naší planetě odehrává, a o tom, co nás ještě v blízké budoucnosti čeká. Zajímavá fakta o pronikání falešného učení do církve, vlivu papežství na tento svět, vám možná odpoví na otázky ohledně množství křesťanských směrů a nejednotnosti s Ježíšovým učením. Tato kniha nahlíží s pomocí Bible i do budoucnosti, můžete si tak přečíst události, které nás teprve čekají.

 

Kontakt