Mystická místa - Čechy

  Rondel byl objeven během leteckého snímkování v letech 1998–1999M. Gojdou (ARUP). Později byl geofyzikálně měřen R. Křivánkem ze stejné instituce (Daněček 2002, 41–42; Gojda ed. 2004, plate 10). Z konstrukčních částí byly zachyceny 2 příkopy. Počet vstupů...
Blaník je 638 m vysoký, legendami opředený vrch ve Středočeském kraji. Nachází se asi 10 kilometrů jižně od Vlašimi, na území Louňovic pod Blaníkem. Jsou s ním spojeny pověsti o blanických rytířích. V těžkých chvílích české historie byl symbolem naděje na získání svobody a svébytnosti českého...
14 km na jih od Uherského Hradiště. Z dálnice D2 odbočit u Břeclavi na 55 směr Hodonín - do Veselí nad Moravou, odtud 54 - do Blatnice.      Popis:    V okolí kaple na rozsáhlých plochách je křížová cesta, studánka se "zdravou vodou" a sochou sv. Antonína. Od...
Popis:    Křemenec, křemitý pískovec, výška - 1,4 m, hmotnost - 0,4 t, tvarem připomíná komolý kužel.       Historie:    Původní umístění "Zakleté dívky" vyznačovalo spolu s "Kamennou pannou" u Rakovníka přesný poledníkový směr. V minulosti se...
  Rondel byl zachycen při záchranném výzkumu v r. 2007 ve spolupráci Muzea Malodoboleslavska (F. Krásný) a společnosti ArcheoPro o.p.s. (M. Bureš, L. Drápela) na ploše budoucí výrobní haly (Bureš – Drápela 2007). Větší část objektu byla už dříve porušena stávající...
280 m.n.m. Na tichém vrchu 12 km severovýchodně od Kladna, nad obcí Zákolany se rozkládá hradiště Budeč s dosud stojící rotundou.      Z původního hradiště se zachovaly pozůstatky hradeb - valy, které obepínají plochu 22 hektarů a řadí tak budečské hradiště k největším raně...
  Jeskyně Býčí skála (německy Stierfelsen) leží v střední části CHKO Moravský kras severně od města Brna, v Křtinském údolí mezi městy Adamov a Křtiny. Spolu s Rudickým propadáním tvoří druhý nejdelší jeskynní systém v České republice (po Amatérské jeskyni) o celkové délce přes 15...
  Průzkum bylanských rondelů probíhal od r. 1965 do 1993 (obr. II.3: 23). Během této doby se podařilo kombinací plošné sondáže a geofyzikálního měření objevit dva rondely, ve vzdálenosti cca 50 m (Pavlů – Rulf – Zápotocká 1995). Rondel 4/1 se skládal ze dvou příkopů a...
      Necelé čtyři kilometry od Sedlece - Prčice, jihozápadně po modré turistické značce, spatříme u cesty hned tři vztyčené kameny.      Popis:    Původní kamenná stéla, která je zmiňována v Sedleci na informační tabuli jako pravěká, má...
Cholinu naleznete 15 km severozápadně od Olomouce - odtud - 35 - směr Mohelnice, po 12 km odbočit vlevo na Dubčany, přes Odrlice do Choliny.      Historie:    Kdy byla v Cholině zřízena fara nelze zjistit, v roce 1320 byla v držení otců premonstrátského kláštera...
Chrudim - náměstí Chrudim - jedinečně krásné místo naší minulosti i přítomnosti. Má svou neodlučitelnou, plastickou tvář, zrcadlí se v proměnách dávných století, s majestátem hradeb, věží kostelů a domů, svědků to bývalého života. Promlouvá k nám dodnes tak živě o všech epochách slavné minulosti....
14°27´12´´ 50°08´37´´ 300 m.n.m. Vyobrazení menhiru z roku 1914 Zkamenělý slouha stojí před domem č.p.542 v Ládevské ulici, nedaleko od silnice z Prahy směrem na Veltrusy. Snad se zde křižovaly velmi staré cesty vedoucí přes Prahu.  Jde o vyvýšené stanoviště, v minulosti, kdy kámen stál...
13°39´05´´ 50°18´36´´ 220 m.n.m. Menhir Drahomyšl - celkový pohled U polní cesty z Drahomyšle do Strkovic asi 400 m od severního okraje obce stojí kámen "Zakletý mnich". Původně prý stával mezi obcí Cítoliby a Žatcem v polích u vsi Radomyšle při křižovatce...
  Mohylové pohřebiště v Dřevohostickém lese je situováno na protáhlé terénní vyvýšenině, která se táhne přibližně ve směru SSV–JJZ od obce Bezuchov k Nahošovicím v nadmořské výšce 300–302 m. To předurčuje i rozložení mohyl na pohřebišti, které respektuje průběh této...
14°02´50´´ 50°06´17´´ 375 m.n.m.     Menhir od roku 1690 známý jako Zkamenělec je dnes opřen v rohu zdi hřbitova po pravé straně hlavního vchodu do kostela. Sem byl přemístěn v roce 1856. Původně se nacházel přímo před kostelem, asi o 30 metrů...
Záznamy: 1 - 15 ze 81
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Čechy

 

Čechy (latinsky Bohemia, německy Böhmen, polsky Czechy) jsou jedna ze tří historických zemí České republiky. Kořen slova Čech pravděpodobně odpovídá významu člověk.[2] Latinský ekvivalent Bohemia, původně Boiohaemum, jenž časem ovlivnil i názvy v jiných jazycích, je odvozen od keltského kmene Bojů, kteří na tomto území žili od 4. do 1. století př. n. l.

Čechy se staly po zániku Velkomoravské říše (~907) politickým centrem česko-moravsko-slezského prostoru a právě od jejich panovníků vycházely státotvorné a expanzivní impulsy. Po r. 1019 (či 1029) byly natrvalo spojeny s Moravou – do konce 12. století jako jedna země (terra Bohemiae, ducatus Bohemiae), poté jako svého druhu diarchie (králové x markrabata) chápaná nicméně stále jako jedno panství, Království české (regnum Bohemiae).[3] Postupně připojovaná území Slezska, obojí Lužice a později i dalších teritorií (Nové Čechy, Braniborsko) byla nakonec Karlem IV. 7. dubna 1348 scelena do vyššího útvaru nové kvality: zemí Koruny české. Paradoxně se tak vliv i územní rozsah Čech zmenšil, protože ostatní území, i když připoutána lenními svazky, nebyla už pouhými částmi Českého království, ale autonomními členy Koruny. Nicméně Čechám bylo v rámci České koruny vyhrazeno ústřední postavení „hlavy“.

V rámci České koruny pak země zůstala přes různé peripetie až do r. 1749, kdy byla správními reformami Marie Terezie Koruna de facto zrušena a nadále už byla v podstatě teoretickým pojmem. Habsburská vláda navíc dále programově oslabovala vazby mezi českými zeměmi, takže v 19. století vlastně byly Království české, Markrabství moravské a zbytkové Vévodství slezské jen navzájem si rovnými Kronländer Rakouské říše a jejich politicko-správní jednota byla spíše nárokovaná.

Se zánikem Rakousko-Uherska zaniklo i království, ale Čechy zůstaly jako země Česká i nadále správním celkem v rámci nově vzniklého Československa a to až do roku 1948. Od roku 1949 se území dělí na kraje, jejichž hranice se s původními zemskými hranicemi nekryjí. Dodnes jsou však Čechy obyvateli Česka vnímány jako kulturní celek.

 

Kontakt